REGULAMIN SKLEPU
INTERNETOWEGO

 

§ 1

Definicje

 

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w domenie pod adresem: www.doktor-dorota.pl

Sprzedawca – Natalia Helim prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: e-Media Natalia Helim, NIP: 8961486551, REGON: 387891329, adres do korespondencji: ul. Słoneczna 8H/2, 55 – 080 Smolec, adres e-mail: sklep@doktor-dorota.pl.,  numer telefonu kontaktowego +48781444737

 

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu.

 

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który zawiera za pośrednictwem Sklepu umowę ze Sprzedawcą w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Indywidualny przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (przedsiębiorca jednoosobowy) zawierającą za pośrednictwem Sklepu ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Użytkownik – każda osoba odwiedzająca domenę, w której funkcjonuje Sklep, niezależnie od tego czy dokonuje Zamówienia bądź zawiera Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu (Produktów) ze Sprzedawcą.

 

Formularz zamówienia – interaktywny panel umożliwiający Użytkowników składanie Zamówień.

 

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów. Istnieje możliwość wpisania kody rabatowego.

 

Produkt – dostępny w Sklepie towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Treść cyfrowa – Stanowią dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej.

 

Usługa cyfrowa – Oznacza uslugę pozwalającą konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na wspólne
korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji za pomocą takich danych. 


Cena –  określona wartość wyrażona w pieniądzu, w polskich złotych wraz z podatkami, będąca ekwiwalentem danego dobra. Należna e-media Natalia Helim z tytułu wykonania umowy przez e-media
Natalia Helim.

 

 Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni – najniższa cena danego produktu w ciągu ostatnich 30 dni. 

 

Promocja – Akcja mająca swoją datę początkową i końcową, ustalona przez e-media Natalia Helim. Warunki promocji ustalane są przez e-media Natalia Helim, Klient może z nich skorzystać na określonych zasadach ustalonych przez e-media Natalia Helim.  

 

Cena promocyjna – Obniżona cena produktu w sklepie określina w danym czasie przez e-media Natalia Helim podczas promocji.

 

Usługa elektroniczna – Usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.), przez e-media Natalia Helim na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

 

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.


Newsletter-  Usługa cyfrowa, cyfrowa usługa dystrybucyjna świadczona przez e-media Natalia Helim za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatycznie otrzymywanie od  e-media Natalia Helim newslettera zawierającego informację o Produktach, nowościach i Promocjach w sklepie internetowym www.doktor-dorota.pl

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

1.             Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Produktów prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, w tym warunki składania zamówień przez Klientów, zasady dostarczania zamówionych Produktów Klientom, sposób i termin zapłaty, zasady składania reklamacji, a także uprawnienia związane z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość przez Konsumentów i Indywidualnych przedsiębiorców o uprawnieniach Konsumentów.

2.             Do korzystania przez Użytkowników ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a)             urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;

b)             aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c)             włączona obsługa plików cookies,

d)       W przypadku produktów cyfrowych/treści cyfrowych program do otworzenia plików PDF np. Adobe reader. W przypadku niekompatybilności infrastruktury technicznej Klienta z wymaganiami Sklepu, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania wszystkich funkcjonalności Sklepu.

3.             Użytkownikom nie wolno podczas korzystania ze Sklepu dostarczać treści o charakterze bezprawnym, przez które w szczególności rozumie się podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenie lub uszkodzenie funkcjonalności Sklepu.

4.             Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane czynnikami noszącymi znamiona siły wyższej, tj. niemożliwego do zapobiegnięcia zdarzenia zewnętrznego, w szczególności o charakterze klimatycznym, epidemicznym, politycznym lub społecznym, które uniemożliwia lub znacznie utrudnia funkcjonowanie Sklepu, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej
Klienta z wymaganiami Sklepu.

 

§ 3

Zasady składania Zamówień

 

1.             
W celu złożenia Zamówienia należy:

a)             wybrać na stronie Sklepu Produkt będący przedmiotem Zamówienia oraz ilość zamawianych sztuk, a następnie zaznaczyć pole „Do koszyka”;

b)              po przejściu do Koszyka, wybrać ilość zamawianych sztuk Produktu, a następnie zaznaczyć pole „Przejdź do płatności”

c)              po przejściu do pola płatności, wypełnić Formularz zamówienia poprzez:

·               wpisanie danych osobowych Klienta (imienia, nazwiska, numeru telefonu i adres e-mail);

·               wpisanie adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu;

·               wybór sposobu dostawy Produktu;

·               wybór metody płatności;

d)             po wypełnieniu Formularza zamówienia, zapoznać się z Regulaminem i zaznaczyć okienko „Zapoznałam/em się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia”;

e)             zaznaczyć pole “Kupuję i płacę”;

f)              opłacić Zamówienie w wybrany sposób.

2.             
Klienci, którzy w związku ze składanym Zamówieniem chcą otrzymać fakturę VAT, mogą zaznaczyć taką opcję w Formularzu zamówienia, wpisując swój numer identyfikacji podatkowej (NIP) we
właściwym polu.

3.             
Klienci, którzy dysponują kuponem rabatowym uprawniającym ich do otrzymania zniżki na zamawiane Produkty, powinni wpisać kod kuponu w panelu Koszyka, a następnie zaznaczyć pole „Zastosuj
kupon”, co spowoduje automatyczne obniżenie ceny Zamówienia.


4.             Klienci dokonujący Zamówienia mają możliwość dodania uwag do składanego Zamówienia poprzez wybór pola „Uwagi
do zamówienia”.


5.             Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie Sklepu jest zarówno prawidłowe i kompletne wypełnienie przez Klienta Formularza zamówienia, jak również akceptacja postanowień Regulaminu. Uchybienie przez Klienta któremukolwiek z powyższych obowiązków jest równoznaczne z brakiem możliwości realizacji Zamówienia przez Sklep.


6.             Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia poprzez automatycznie generowaną wiadomość e-mail wysyłaną Klientowi.


7.             Po opłaceniu Zamówienia, którego przedmiotem są Produkty niestanowiące treści cyfrowych, Klient otrzyma dodatkową wiadomość e-mail zawierającą informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji.


8.             Po opłaceniu Zamówienia, którego przedmiotem są Produkty stanowiące treści cyfrowe w postaci e-booków lub nagrań z webinarów, Klient otrzyma dodatkową wiadomość e-mail zawierającą link do pobrania pliku zakupionych treści cyfrowych. E-mail z linkiem do pobrania treści cyfrowych wysłany zostanie niezwłocznie po opłaceniu Zamówienia w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, a w przypadku niewyrażenia przez Klienta tej zgody – niezwłocznie po upływie ww. 14-dniowego terminu.


9.             Sprzedawca zastrzega, że umieszczenie w domenie Sklepu określonego Produktu wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Klientów do złożenia oferty zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu poprzez złożenie Zamówienia. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia przez Sklep.

 

§ 4

Ceny i płatności

 

1.             Ceny Produktów prezentowanych na stronie Sklepu są podane w złotych polskich i są cenami brutto, tzn. uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).


2.             Na pełną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena Produktu oraz koszt dostawy zależny od wybranej metody dostawy, który jest podawany Klientowi podczas składania Zamówienia.


3.          Wszelkie płatności za Zamówienia są realizowane za pośrednictwem serwisu Przelewy24 prowadzony przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu. Klient podczas składania Zamówienia ma możliwość wyboru następujących sposobów płatności: 

a)             szybki przelew elektroniczny;

b)             płatność kartą płatniczą (Visa, MasterCard);

c)             płatność poprzez system płatności mobilnych BLIK.

         

4. Dowodem zapłaty za Produkt jest elektroniczny dokument realizacji zamówienia lub faktura VAT, które wysyłane są Klientowi na podany adres e-mail po otrzymaniu płatności.

 

§ 5

 Sposoby, terminy i koszty dostawy

 

1.             Klient ma możliwość wyboru jednego z następujących sposobów dostawy zamówionych Produktów:

a)             dostawa bezpośrednio do Klienta przesyłką kurierską;

b)             dostawa do Paczkomatu InPost.


2.               Dostawa Produktów jest odpłatna. Koszty dostawy każdorazowo podane są Klientowi w Formularzu zamówienia i podawane łącznie z ceną za Produkt.


3.               Klient ponosi koszt dostawy z góry, wraz z płatnością za zamówiony Produkt.


4.          Zakupione w Sklepie Produkty są dostarczane są na terenie Polski, a na terytorium innych krajów wyłącznie w przypadkach, gdy jest to wyraźnie wskazane w informacji o Produkcie na stronie Sklepu.


5.          Przekazanie zamówionych Produktów do wysłania Klientowi następuje w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał odoperatora płatności internetowych informację o zaksięgowaniu wpłaty Klienta, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Dokładny termin przekazania zamówionych Produktów do wysłania Klientowi zależy od rodzajuzamówionego Produktu. W opisie każdego Produktu na stronie internetowej Sklepu wskazany jest szacunkowy czas dostawy każdego Produktu. Po przekazaniu przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Produkty zamówione przez Klienta dostawy, Klient może uzyskać informacje o stanie przesyłki i dokładnym terminie jej doręczenia bezpośrednio od dostawcy przesyłki.


6.          W przypadku Produktów stanowiących wyroby piekarskie, Produkty będą wysyłane Klientom 1 raz w tygodniu

bezpośrednio przez producenta tych wyrobów – Invex Remedies Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.7.             W przypadku Produktów stanowiących suplementy diety marki Eqology, Produkty będą wysyłane Klientom bezpośrednio przez dystrybutora marki Eqology w Polsce w terminie 6 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, po uprzednim założeniu przez Sprzedawcę w imieniu Klienta konta klienta w sklepie internetowym prowadzonym w domenie https://eqology.com/.

 

§ 6

Prawo konsumenckiego odstąpienia od umowy

 

1.           Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem albo Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia mu zamówionego Produktu, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w ust. 2 poniżej. Klient, chcąc odstąpić od umowy na wyżej wymienionych warunkach, może wypełnić i przesłać Sprzedawcy podpisany formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu bądź też złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail Sklepu: sklep@doktor-dorota.pl, które zawierać winno wszystkie informacje wskazane w formularzu załączonym do Regulaminu.


2.             Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z art. 38 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów:

a)             o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem albo Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)             w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w szczególności produkty spożywcze;

c)        o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. e-booki, webinary), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem albo Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


3.             Zwracany Produkt należy odesłać niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy: ul. Słoneczna 8H/2, 55 – 080 Smolec, w stanie nienoszącym śladów korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zwracanego Produktu oraz z zastrzeżeniem braku śladów otwarcia lub innego naruszenia opakowania Produktu.


4.      Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W przypadku zmniejszenia wartości zwracanego Produktu, Sprzedawca uprawniony jest do odmowy lub proporcjonalnego obniżenia zwrotu ceny za Produkt Klientowi.


5.           Koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.


6.        Sprzedawca dokona zwrotu należności za zwrócony Produkt (cena Produktu oraz koszt dostawy) nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem albo Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem należności do momentu otrzymania Produktu z powrotem lub
dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


6.             W przypadku złożenia Zamówienia, którego przedmiotem są Produkty stanowiące treści cyfrowe w postaci e-booków lub nagrań z webinarów, Klient może wyrazić zgodę na dostarczenie mu treści cyfrowych zapisanych na nośniku materialnym przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia przez Klienta od umowy. Wyrażenie takiej zgody przez Klienta spowoduje utratę przez niego prawa odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży, o którym mowa w niniejszym paragrafie.

 

§ 7

Reklamacje

 

1.             W przypadku, kiedy Produkt jest dotknięty wadami fizycznymi lub prawnymi bądź jest w inny sposób niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji Sprzedawcy.


2.             Reklamacja Klienta może zostać złożona pisemnie na adres Sklepu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@doktor-dorota.pl. Uprawnienie to przysługuje Klientowi w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia dostarczenia Produktu. Reklamowany Produkt winien zostać wysłany przez Klienta na adres: ul. Słoneczna  8H/2, 55 – 080 Smolec.


3.             Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt wraz z dowodem potwierdzającym nabycie go od Sprzedawcy (elektronicznego potwierdzenia zamówienia lub faktury VAT).


4.             Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail jakimi posłużył się Klient składając zamówienie, określenie Produktu, który jest reklamowany oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku podania powyższych danych, Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o ich uzupełnienie.


5.             W ramach reklamacji Klient może żądać:

a)             naprawy Produktu;

b)             wymiany Produktu na Produkt wolny od wad;

c)             obniżenia ceny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta usunie wadę Produktu lub wymieni Produkt na wolny od wad;

d)             odstąpienia od umowy sprzedaży, o ile wada jest istotna, tj. do zwrotu zapłaconej ceny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta usunie wadę Produktu lub wymieni Produkt na wolny od wad.


             6.       Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową reklamowanego Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w
porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami,
Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady Produktu także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanego Produktu.


7.             Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Produktu zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o wyniku jej rozpatrzenia.


8.             W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną, Sprzedawca dokona żądanych przez Klienta czynności opisanych w ust. 5 powyżej. W takim wypadku Sprzedawca zwróci Klientowi również ewentualne koszty związane z odesłaniem reklamowanego Produktu i pokryje ewentualny koszt ponownego wysłania Produktu do Klienta.


9.             Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klientów, którzy nie są Konsumentami albo Indywidualnymi przedsiębiorcami o uprawnieniach Konsumentów za wady Produktu jest ograniczona do ceny Produktu uiszczonej przez Klienta. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku należy do Sprzedawcy, a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta niebędącego Konsumentem albo Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta.

 

§ 8

Szczególne postanowienia dotyczące korzystania z treści cyfrowych / usług cyfrowych

 

1.             Wszystkie Produkty stanowiące treści cyfrowe w szczególności w postaci e-booków i nagrań z webinarów opatrzone są informacją o dostępnym formacie, w jakim doszło do zapisania informacji w pliku (np. PDF, MOBI, EPUB, MP3).


2.             Przed złożeniem zamówienia Produktu stanowiącego treść cyfrową, Klient powinien sprawdzić czy urządzenie, na którym chce otworzyć plik w jakim Produkt został zapisany, obsługuje ten format pliku.


3.             Wszystkie Produkty stanowiące treści cyfrowe dostępne w Sklepie objęte są prawami autorskimi.


4.             Klient zamawiając Produkt stanowiący treść cyfrową zawiera umowę licencyjną, w ramach której otrzymuje niewyłączną, odpłatną licencję na korzystanie z tego Produktu przez czas
nieoznaczony, zezwalającą Klientowi na pobranie i zapisanie Produktu na własnych nośnikach pamięci.


5.        Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania zamówionych Produktów stanowiących treści cyfrowe w jakikolwiek sposób wykraczający poza zakres użytku osobistego. Tym samym jakiekolwiek powielanie, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy też inne rozpowszechnianie całości lub fragmentów Produktów stanowiących treści cyfrowe w jakikolwiek sposób jest zabronione.


6.        E-media Natalia Helim świadczy na rzecz klienta usługę w postaci wysyłki newslettera. Jeśli klient chce dostawać Newsletter musi zapisać się do niego poprzez wypełnienie wyznaczonego pola (adres email) na stronie głównej lub w zakładce newsletter. Jest to dobrowolne. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami na email natalia@doktor-dorota.pl .

 

§ 9

Dane osobowe, prywatność i pliki cookies

 

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów, w szczególności informacje wymagane przez art. 13 RODO, jak również zasady stosowania plików cookies przez Sklep zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.doktor-dorota.pl.

 

§ 10

Zagrożenia wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1.             Sprzedawca informuje, że dołożył wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było maksymalnie bezpieczne dla Użytkowników i Klientów oraz ich urządzeń i oprogramowania.


2.             Jednocześnie jednak Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem polegającym w szczególności na możliwości narażenia na:

a)             otrzymywanie spamu, czyli niezamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną;

b)             działanie złośliwego lub niechcianego oprogramowania zdolnego do samopowielania w sposób niezauważalny dla Klienta lub Użytkownika;

c)             działanie oprogramowania szpiegującego działania  Użytkownika lub Klienta w Internecie, instalującego się bez ich wiedzy, zgody ikontroli;

d)             zjawisko phishingu (łowienia haseł), tj. technikę łamania zabezpieczeń, używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających autentyczne;

e)             zjawisko sniffingu (niedozwolonego podsłuchu), polegającego na działaniu nielegalnego oprogramowania przechwytującego i analizującego dane przepływające w sieci Internet;

f)              wprowadzenie przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

1.             Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Klienci. W szczególności Klienci mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony internetowej Sklepu jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci, jak również wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.


2.             Wszystkie znaki towarowe, nazwy i opisy Produktów oraz ich zdjęcia, a także inne oznaczenia i dokumenty stanowiące przedmiot praw własności intelektualnej publikowane na stronie Sklepu, w tym niniejszy Regulamin, objęte są ochroną prawną i ich bezprawne wykorzystywanie naraża podmiot lub osobę dopuszczającą się naruszenia na odpowiedzialność cywilnoprawną.


3.             Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadkach, gdy wymagać tego będą zmiany funkcjonalności Sklepu lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie Regulaminu Klienci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na podany adres e-mail oraz poprzez informację zawartą na stronie internetowej Sklepu na co najmniej 7 dni przed wejściem zmian Regulaminu w życie. Sprzedawca zapewnia, iż wszelkie Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia, a wszelkie archiwalne wersje Regulaminu będą przechowywane na stronie internetowej Sklepu.


4.             W przypadku sporów, których stroną jest Konsument, Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów. Nadto Sprzedawca informuje, iż w celu ochrony konsumentów Unia Europejska uruchomiła Platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich – Platformę ODR (On-line Dispute Resolution) pozwalającą na pozasądowe rozwiązywanie sporów między konsumentami i przedsiębiorcami https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show


5.             W przypadku sporów, których stroną jest Klient niebędący Konsumentem albo Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta, właściwy do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.


6.             W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


7.             Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klientów będących Konsumentami, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi uprawnień Konsumentów, pierwszeństwo mają przepisy dotyczące
uprawnień Konsumentów.


8.             Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2022 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

WZÓR
OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

(Miejscowość) _________,
dnia _____________________

 

Sprzedawca:

Natalia Helim prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą: e-Media
Natalia Helim,
 adres do korespondencji: ul. Słoneczna 8H/2, 55 – 080 Smolec
Dolny, NIP: 8961486551, REGON: 387891329.

 

Nabywca (konsument albo indywidualny przedsiębiorca o
uprawnieniach konsumenta):

Imię i
nazwisko:
………………………………………………………………

Adres:
………………………………………………………………

Adres e-mail:
………………………………………………………………

Nazwa firmy
(tylko dla indywidualnych przedsiębiorców o uprawnieniach konsumenta): ………………

NIP (tylko dla
indywidualnych przedsiębiorców o uprawnieniach konsumenta): ………………………

 

OŚWIADCZENIE

 

Niniejszym
informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:
…………………………………………………………………………………..
(w tym miejscu należy wpisać nazwę towaru).
 

Umowa Sprzedaży została zawarta dnia ……………………… (w tym miejscu należy
wpisać datę zawarcia umowy).
 

Produkt został odebrany przeze mnie w dniu …………………………….. (w tym
miejscu należy wpisać datę odbioru Produktu).

 

 

…………………………..

Podpis

(tylko jeżeli oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej)